General terms of cooperation

§1 GENERAL PROVISIONS

 1. These General Terms and Conditions of Sale govern the sale of goods and services offered by SIRENA Diving and apply to all sales contracts concluded by SIRENA Diving as Supplier.
 2. General Terms of Sale are an integral part of all contracts concluded by the Customers and define the relationship between the Supplier and the Customer.
 3. These General Terms and Conditions of Business apply to contracts concluded with entrepreneurs and consumers within the meaning of the provisions of the Civil Code.
 4. Establishment of a business relationship with SIRENA Diving means acceptance by the Recipient of these General Terms of Sale as binding.
 5. Acceptance by the Recipient of any General Terms and Conditions in any contract or contract shall be deemed to be their full acceptance for all subsequent contracts or contracts. In the event of a change of General Conditions, the Recipient and the Supplier are obliged in each case of the General Conditions of Business on the day the order is placed by the Customer..
 6. Suppliers are not subject to any sale terms or reservations of the recipient that conflict with these terms, even if the supplier has not expressly objected to such terms or reservations..
 7. All existing terms and conditions are subject to updates to these GTC.
 8. Terms used in these General Terms of Sale are understood as follows:

General Terms of Sale – General Terms and Conditions, Supplier – SIRENA Diving, Goods – item marked as to the species, delivered to the Recipient on the basis of the order submitted by the Consignee, Price of the commodity – price of the commodity resulting from the price list of the supplier in force On the day of receiving the order by the Supplier. Prices included in the price list are net prices, which will be increased by the amount of VAT in accordance with the regulations in force on the date of VAT invoice. In the case of individual pricing, the amount will be determined by agreement between the supplier and the customer.

§2 OFFERS, ORDERS

 1. No information contained in the catalogs, folders and advertisements of the supplier does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.
 2. The contract is concluded on the basis of the order submitted by the Recipient. In the order, the recipient shall provide his details, including the telephone number, quantity and type of ordered goods, agreed upon with the supplier, date and place of delivery.

2.1. The minimum order value is 100,00 PLN.

 1. Should the Supplier accept the order for execution, he will send the Receiver confirmation of acceptance of the order for execution.
 2. Placing an order does not bind the Supplier, and the lack of its response will not imply a tacit acceptance of the order and can not be interpreted as acceptance of the offer.

4.1. Adoption of the contract does not bind the Supplier in the event that the aggregate Obligations of the Supplier towards the Supplier exceed the amount of the merchant credit optionally granted to the payee by the Supplier or if the Customer is delayed to pay to the Supplier any receivables.

 1. The Supplier agrees to deliver the goods ordered by the Customer on the terms and at the dates specified in the order, provided that the Supplier is bound by the delivery date only when it has confirmed this time in writing..

5.1. The consignee is obliged to collect the ordered goods and make payment for it.

5.2. At the latest by the date of receipt of the goods, the Recipient is obliged to submit to the Supplier his registration documents, in particular such as the certificate from the Business Activity Register (in the case of natural persons conducting business activity) or the current copy of the register of entrepreneurs of the National Court Register, REGON certificate, NIP number, under the pain of refusing the order. Activities mentioned above should be done by registered mail or by fax, e-mail.

§3 PRICES, CONDITIONS OF PAYMENT

 1. The recipient will pay for the goods the price specified by the Supplier in the order confirmation.
 2. Payments to the Supplier will be made on the basis of a pro forma invoice, VAT invoice within the time specified therein, and in the absence of such a deadline within no more than 7 days from the date of issue of the Goods.

2.1. The recipient authorizes the Supplier to issue invoices without signature for his part.

 1. Where the parties agree not to indicate whether the rates or prices are expressed in gross or net, it is to be assumed that these are the rates or net prices to which VAT will be added in accordance with the provisions in force on the day the VAT invoice is issued.

3.1. If the rates are expressed in a currency other than Polish zloty (PLN), the invoice price is the Polish zloty equivalent of the given currency exchange rate, according to the exchange rate of the given currency announced by the National Bank of Poland in force on the day the VAT invoice is issued by the Supplier.

 1. The date of payment is the date of receipt of the receivable to the bank account of the Supplier.
 2. Prices are based on current Vendor Prices, material costs, storage and transportation. In the event of their growth above 5%, between the acceptance by the Supplier of the order for execution and the date of actual delivery, the Supplier reserves the right to adjust the prices.
 3. Any additional costs, such as insurance, freight charges, taxes, will be borne by the Consignee unless otherwise agreed.
 4. Filing a complaint does not entitle the Recipient to withhold payment for the delivered goods.
 5. If there is a reasonable fear that the Customer will not meet its obligations, the Supplier shall have the right to demand, prior to the delivery of the goods, and regardless of the payment deadline established, payment of the entire payment to the Supplier.

8.1. Exceeding the Settlement Date by the Recipient gives the Supplier the right to demand interest. Unless otherwise agreed, the Providers are subject to statutory interest.

 1. In the case of a change in the price of Goods by the Supplier, the Supplier is obliged to notify the Customer of the new price list 14 days in advance.

9.1. The Supplier reserves the right to change the price, technical specifications and packaging size specified in the order, as a result of extraordinary circumstances unaffected by changes in prices at its suppliers. About the above, the Supplier will notify the Recipient within 7 days of the Supplier’s notice of extraordinary circumstances. The new price, technical parameters and packaging size must be accepted by the Recipient, otherwise the contract is considered to be terminated. Non-acceptance of the recipient within 7 days is considered for acceptance of the new terms of the contract.

§4 PROPERTY RESERVATION

 1. Until the total payment is made, the goods remain the property of the Supplier.
 2. The recipient bears the risk of accidental loss or damage to the goods from the time of issue.
 3. Until the Customer pays the full price, he or she can: – Make no charge or establish limited rights in rem in the goods, – Return the goods to a third party under any contract, – Transfer ownership of the goods to a third party.

§5 DELIVERY, RISK, STRENGTH

 1. Umowę uważa się za wykonaną przez Dostawcę z chwilą wydania towaru lub z upływem terminu ustalonego dla jego odbioru, gdy towar w tym terminie nie został odebrany.
 2. Dostawca dołoży należytej staranności, aby zachować potwierdzone przez siebie terminy dostawy.
 3. Wydanie towaru Odbiorcy następuje w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, jako miejsce dostawy z tym zastrzeżeniem, że osoby czynne w lokalu, uprawnione są do jego odbioru chyba, że Odbiorca wskaże w zamówieniu osobę bądź osoby upoważnione do odbioru towaru.

3.1. Nieobecność powyższych osób w miejscu dostawy, skutkować będzie naliczeniem opłat związanych z czasem oczekiwania na ich przybycie, a w przypadku, gdy czas oczekiwania przekroczy 120 minut, Dostawca ma prawo unieważnić zamówienie i dodatkowo obciążyć Odbiorcę kwotą równą wartości nieodebranego towaru oraz kosztów poniesionych strat w tym transportu.

 1. Odbiorca może także dokonać odbioru towaru z magazynu dostawcy lub innego miejsca wskazanego przez Dostawcę własnym transportem.

4.1. Odpowiedzialność za towar, Odbiorca przejmuje w momencie wydania towaru z magazynu Dostawcy osobie prowadzącej środek transportu Odbiorcy bądź innej osobie pisemnie wskazanej przez Dostawcę w zamówieniu.

 1. Odbiorca zobowiązany jest przy odbiorze, do zbadania towaru pod względem asortymentowym, ilościowym oraz, o ile jest to możliwe jakościowym (jeśli nie jest możliwe przy odbiorze, Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość towaru w terminie 3 dni od momentu jego dostarczenia).

5.1. Odebranie towaru bez jego zbadania uważane będzie za potwierdzenie braku wad widocznych towaru.

 1. Dostawca, wydając Odbiorcy towar, przekaże mu ponadto wszelką dokumentację (w tym techniczną, instrukcje, kartę gwarancyjną urządzenia) związaną z towarem.
 2. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Dostawcę bądź Odbiorcę nastąpiła wskutek siły wyższej, stronom nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej należą m. in. niezawinione przez Dostawcę przerwy w funkcjonowaniu zakładu produkującego dany towar, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, wojna, klęski żywiołowe, strajki, blokady dróg i inne sytuacje uniemożliwiające spełnienie świadczenia przez Dostawcę bądź Odbiorcę.

§6 COMPLAINTS, GUARANTEE, GUARANTEE, SCOPE OF LIABILITY

 1. Na dostarczone towary fabrycznie nowe, Dostawca udziela rękojmi i 12-miesięcznej gwarancji.
 2. Odbiorca zobowiązuje się do przechowywania, stosowania i użytkowania towaru w warunkach odpowiednich dla rodzaju towaru dostarczonego przez Dostawcę. Odbiorca oświadcza, że zna warunki przechowywania, stosowania i użytkowania towaru, które są udostępnione w kartach technicznych.
 3. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych towaru, o ile został on zbadany przy odbiorze (badanie powinno być potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem), a Odbiorca zgłosi Dostawcy stwierdzone wady fizyczne pisemnie w terminie 3 dni od ich wykrycia.

3.1. Pisemne zgłoszenie wad fizycznych powinno zawierać:

1) Dokładne określenie dostarczonego towaru (nazwy, typu, numeru katalogowego, numeru seryjnego),

2) Opis wady,

3) Podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Odbiorcy.

3.2. Niezgłoszenie widocznych wad fizycznych towaru w terminie, powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji, w zakresie tych wad.

3.3. W wypadku uznania zgłoszonych wad fizycznych za uzasadnione, Dostawca przystąpi do ich usunięcia w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia wad. Jednakże w przypadku konieczności wymiany towaru na nowy, termin jego wymiany będzie ustalony indywidualnie i nie może być krótszy niż termin uprzedniej dostawy.

 1. Odbiorca traci uprawnienia wynikające z gwarancji, w przypadku eksploatacji i używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem i dołączoną do niego dokumentacją, wykonywania napraw, zmian lub przeróbek we własnym zakresie lub zlecania ich osobom trzecim, niedokonania przeglądu gwarancyjnego przez Serwis Dostawcy, zmiany, usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych towaru, stosowania materiałów eksploatacyjnych zakazanych bądź niezalecanych przez Dostawcę.
 2. Gwarancją nie są objęte materiały ulegające zużyciu wskutek użytkowania towaru (np. filtry oleju, oleje i płyny, itp.)
 3. W odniesieniu do szkód transportowych, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji, Odbiorca zobowiązany jest zgłosić osobie prowadzącej środek transportu, dostrzeżone naruszenie przesyłki oraz stwierdzić je w protokole, zamieszczając w nim dokładny opis ubytków i uszkodzeń wraz z okolicznościami ich powstania.

Odbiorca jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o wykrytych ubytkach i uszkodzeniach przesyłki za pomocą faksu lub poczty e-mail, załączając kopię protokołu.

 1. W przypadku, gdy otrzymana przez Odbiorcę przesyłka jest uszkodzona, warunkiem możliwości uznania reklamacji przez Dostawcę jest złożenie wraz z reklamacją sporządzonego na tę okoliczność protokołu określającego rodzaj wad i ilość wadliwego towaru.

7.1. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady.

7.2. Reklamacja dla swej ważności wymaga formy pisemnej. W reklamacji Odbiorca wskazuje: numer zamówienia, numer faktury VAT, datę dostawy, ilość i rodzaj reklamowanego towaru i rodzaj wad.

7.3. Reklamacja uznana przez Dostawcę, zobowiązuje go do niezwłocznego usunięcia wady lub jeśli to możliwe, wymiany towaru na nowy.

7.4. Dostawca może wstrzymać się z realizacją roszczeń Odbiorcy z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za uszczerbki poniesione przez Odbiorcę w wyniku normalnego zastosowania.

8.1. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad towaru jest ograniczona do wysokości wartości netto reklamowanego towaru.

8.2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem lub użytkowaniem towaru, za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich, także w przypadku, gdy Odbiorca lub osoba trzecia dokonali zmian w towarze. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku zastosowania przez Odbiorcę dostarczanego towaru niezgodnie z jego technicznym przeznaczeniem.

8.3. Odpowiedzialność Dostawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych itp.

8.4. Odbiorca pozbawiony jest uprawnienia do żądania odszkodowania od Dostawcy za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem, za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Strony będą dążyć do rozstrzygania w drodze porozumienia sporów wynikających bądź pozostających w związku z umowami zawartymi na podstawie niniejszych OWS. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 2. Do każdej umowy, na mocy której Dostawca dokona sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze OWS, jeżeli Odbiorca w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią.
 3. W kwestiach nieunormowanych niniejszymi OWS zastosowanie mają przepisy KC i inne bezwzględnie obowiązujące.

SIRENA Diving
Wojkowice, 01 may, 2015

Holiday of Your life

Niezapomniane, jedyne wakacje Twojego życia. Wspaniała przygoda, urokliwa przyroda i tchnienie historii.

More

© 2024 SIRENA Diving All rights reserved

Zarządzanie stroną
selveco