Terms of use

ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY

UWAGA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO W WITRYNIE SIRENA-Diving.COM

Oprogramowanie udostępniane do pobrania w witrynie SIRENA-Diving.com jest chronione prawem autorskim, przysługującym firmie SIRENA Diving, jej dostawcom i Partnerom. Użytkowanie Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika (jeśli taka istnieje).

Kopiowanie lub powielanie oprogramowania na inne serwery lub do innych ośrodków w celu dalszego powielania lub ponownego rozpowszechniania jest wyraźnie zabronione za wyjątkiem przypadków kiedy jest wyraźnie dozwolone.

Gwarancja, jeśli zostanie udzielona, na oprogramowanie przysługuje jedynie w zakresie umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków ujętych w umowie licencyjnej firma SIRENA Diving Niniejszym nie udziela żadnych gwarancji ani nie zapewnia spełnienia warunków związanych z oprogramowaniem, w tym dorozumianych gwarancji ani warunków przydatności handlowej użyteczności dla określonych celów, tytułu własności ani nienaruszalności praw autorskich.

UWAGA DOTYCZĄCA DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH W WITRYNIE SIRENA-Diving.COM

Zezwolenie na używanie dokumentów (takich jak dokumenty techniczne, informacje prasowe, arkusze danych i listy często zadawanych pytań) z tego serwera w witrynie SIRENA-Diving.COM zostanie udzielone pod warunkiem, że

  • poniższa uwaga o prawach autorskich i zezwoleniach pojawi się we wszystkich kopiach,
  • dokumenty z serwera użytkowane będą tylko w celach informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych i nie będą kopiowanie, ogłaszane na żadnym komputerze sieciowym ani rozpowszechniane na żadnym nośniku oraz do dokumentów nie będą wprowadzane żadne zmiany.
  • Użycie dokumentów do innych celów jest wyraźnie zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Osoby naruszające umowę będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Wymienione powyżej dokumenty nie obejmują projektu oraz układu witryny SIRENA-Diving.COM oraz wszystkich witryn posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych przez firmę SIRENA Diving Elementy witryn sieci Web firmy SIRENA Diving są chronione ustawami o ochronie projektów graficznych, znaków towarowych, o nieuczciwej konkurencji i innych, i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w części lub w całości. Żadne logo, grafiki, dźwięki ani ilustracje znajdujące się w witrynach firmy SIRENA Diving nie mogą być kopiowane ani przesyłane bez wyraźnej zgody firmy SIRENA Diving

Firma SIRENA Diving i/lub jej dostawcy nie gwarantują przydatności informacji zawartych w wymienionych dokumentach i towarzyszących im ilustracjach do jakichkolwiek celów. Wszystkie dokumenty tego typu i odpowiednie ilustracje są oferowane bez żadnych gwarancji w stanie „tak jak jest”. Firma SIRENA Diving i/lub jej odpowiedni dostawcy niniejszym nie udzielają żadnych gwarancji ani nie zapewniają spełnienia żadnych warunków dotyczących podanych informacji, w tym dorozumianych gwarancji ani warunków przydatności handlowej użyteczności dla określonych celów, tytułu własności ani nienaruszalności praw autorskich.

W żadnym wypadku firma SIRENA Diving i/lub jej odpowiedni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, bezpośrednie lub wtórne ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków spowodowanej działaniem wynikającym z umowy, zaniedbaniem lub innym pośrednim działaniem oraz ze względu na użycie lub zastosowanie informacji dostępnych na tym serwerze.

Dokumenty i towarzyszące im ilustracje, publikowane na tym serwerze, mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje są okresowo aktualizowane. Firma SIRENA Diving i/lub jej odpowiedni dostawcy mogą w dowolnym czasie wprowadzić udoskonalenia i/lub zmiany w opisanych tutaj: produkcie (produktach) i/lub programie (programach).

UWAGA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNIE SIRENA-Diving.COM

W żadnym wypadku firma SIRENA Diving i/lub jej odpowiedni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, bezpośrednie lub wtórne ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków spowodowanej działaniem wynikającym z umowy, zaniedbaniem lub innym pośrednim działaniem oraz ze względu na użycie lub zastosowanie oprogramowania, dokumentów, przez udostępnienie lub nieudostępnienie usług, albo ze względu na użycie lub zastosowanie informacji dostępnych na tym serwerze.

ŁĄCZA DO WITRYN INNYCH SIRENA Diving

Łącza w tym obszarze umożliwiają opuszczenie witryny firmy SIRENA Diving Witryny, do których kierują te łącza, nie są kontrolowane przez firmę SIRENA Diving i firma SIRENA Diving nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, za jakiekolwiek łącze, zawarte w takiej witrynie ani za zmiany i aktualizacje tych witryn.

Firma SIRENA Diving nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie w sieci web lub za inne formy transmisji pochodzące z witryny, do której prowadzi dane łącze.

Firma SIRENA Diving oferuje te łącza tylko dla wygody użytkownika, a udostępnienie danego łącza nie jest równoważne z aprobatą zawartości określonej witryny przez firmę SIRENA Diving

SIRENA Diving
Wojkowice, 01.05.2015

Holiday of Your life

Niezapomniane, jedyne wakacje Twojego życia. Wspaniała przygoda, urokliwa przyroda i tchnienie historii.

More

© 2024 SIRENA Diving All rights reserved

Zarządzanie stroną
selveco