Ogólne warunki współpracy

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez SIRENA Diving i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez SIRENA Diving. jako Dostawcy.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów zawartych przez Odbiorców i określają wzajemne relacje pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów zawieranych z przedsiębiorcami oraz konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Nawiązanie przez odbiorcę stosunków handlowych z SIRENA Diving oznacza uznanie przez Odbiorcę niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży za wiążące.
 5. Przyjęcie przez Odbiorcę Ogólnych Warunków Sprzedaży w jakimkolwiek zamówieniu lub umowie uważa się za ich pełną akceptację dla wszystkich kolejnych zamówień lub umów. W przypadku zmiany OWS, Odbiorcę i Dostawcę obowiązują każdorazowo OWS obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez Odbiorcę.
 6. Dostawcy nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia odbiorcy sprzeczne z niniejszymi warunkami, nawet jeśli dostawca nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.
 7. Wszystkie dotychczasowe warunki i uzgodnienia podlegają aktualizacji do niniejszych OWS.
 8. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia, rozumiane są w sposób następujący:

Ogólne Warunki Sprzedaży – OWS, Dostawca – SIRENA Diving, Odbiorca – przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka bądź osoba nie posiadająca osobowości prawnej, Towar – rzecz oznaczona co do gatunku, dostarczona do Odbiorcy na podstawie złożonego przez Odbiorcę zamówienia, Cena towaru – cena towaru wynikająca z cennika dostawcy obowiązującego w dniu otrzymania zamówienia przez Dostawcę. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto, które zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. W przypadku indywidualnego ustalenia ceny, jej wysokość zostanie ustalona w drodze porozumienia zawartego między Dostawca a Odbiorcą.

§2 OFERTY, ZAMÓWIENIA

 1. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach dostawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowa zostaje zawarta na podstawie złożonego przez Odbiorcę zamówienia. W zamówieniu odbiorca podaje swoje dane wraz z podaniem numeru telefonu, ilość i rodzaj zamówionego towaru, uzgodniony z Dostawcą termin i miejsce dostawy.

2.1. Minimalna wartość zamówienia określona jest na 100,00 PLN.

 1. W wypadku przyjęcia przez Dostawcę zamówienia do realizacji, prześle on Odbiorcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Złożenie zamówienia nie wiąże Dostawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia i nie może być interpretowany jako przyjęcie oferty.

4.1. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Dostawcy w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Odbiorcy wobec Dostawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego odbiorcy przez Dostawcę albo gdyby Odbiorca opóźniał się z zapłatą na rzecz Dostawcy jakichkolwiek należności.

 1. Dostawca zobowiązuje się wydać towar zamówiony przez Odbiorcę na warunkach i w terminach określonych w zamówieniu z tym, że Dostawca związany jest terminem dostawy wyłącznie, gdy potwierdził ten termin na piśmie.

5.1. Odbiorca jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru i dokonania za niego zapłaty.

5.2. Najpóźniej do dnia obioru towaru, Odbiorca zobowiązany jest do przedłożenia Dostawcy swoich dokumentów rejestrowych, w szczególności takich jak: zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub aktualny odpis rejestru przedsiębiorców KRS, zaświadczenie REGON, potwierdzenie nadania numeru NIP, pod rygorem odmowy realizacji zamówienia. Czynności powyższej Odbiorca powinien dokonać listem poleconym bądź za pomocą faksu, poczty e-mail.

§3 CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Odbiorca zapłaci za towar cenę określoną przez Dostawcę w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Zapłata na rzecz Dostawcy nastąpi na podstawie faktury pro-forma, faktury VAT w terminie w niej wskazanym, w przypadku zaś braku takiego terminu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wydania Odbiorcy towaru.

2.1. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez podpisu ze swej strony.

 1. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie wskazano czy dane stawki lub ceny są wyrażone brutto czy netto, należy przyjąć, że są to stawki lub ceny netto, do których doliczony zostanie podatek VAT, w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

3.1. Jeżeli stawki cen wyrażone zostaną w walucie innej niż polski złoty (PLN), cena na fakturze jest równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej, według kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wystawienia przez Dostawcę faktury VAT, chyba, że w dokumencie wskazano inaczej.

 1. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.
 2. Ceny oparte są na aktualnych cenach Dostawców, kosztach materiałów, magazynowania i transportu. W przypadku ich wzrostu powyżej 5%, w okresie pomiędzy przyjęciem przez Dostawcę zamówienia do realizacji a terminem faktycznej dostawy, Dostawca zastrzega sobie prawo do korekty cen.
 3. Wszelkie koszty dodatkowe, jak: ubezpieczenie, opłaty spedycyjne, podatki, ponosi Odbiorca chyba, że uzgodniono inaczej.
 4. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania się z zapłatą za dostarczony towar.
 5. Jeżeli zaistnieje uzasadniona obawa, że Odbiorca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, Dostawca ma prawo żądać, przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, uiszczenia całej należności gotówką do rąk Dostawcy bądź udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.

8.1. Przekroczenie przez Odbiorcę ustalonych terminów płatności rodzi po stronie Dostawcy prawo domagania się odsetek. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Dostawcy należą się odsetki ustawowe.

 1. W przypadku planowanej przez Dostawcę zmiany cen Towarów, Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia Odbiorcy o nowym cenniku z 14-dniowym wyprzedzeniem.

9.1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, parametrów technicznych oraz wielkości opakowań określonych w zamówieniu, na skutek nadzwyczajnych okoliczności, na które nie ma wpływu w tym zmiany cen u jego Dostawców. O powyższym fakcie Dostawca powiadomi Odbiorcę w terminie 7 dni od powzięcia przez Dostawcę wiadomości o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności. Nowa cena, parametry techniczne oraz wielkość opakowań, musi uzyskać akceptację Odbiorcy, w przeciwnym wypadku umowę uważa się za rozwiązaną. Brak sprzeciwu Odbiorcy w terminie dalszych 7 dni poczytuje się za akceptację nowych warunków zamówienia.

§4 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Do czasu całkowitej zapłaty, towar pozostaje własnością Dostawcy.
 2. Odbiorca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru od chwili jego wydania.
 3. Do momentu zapłaty przez Odbiorcę całości ceny, nie może on: – dokonać żadnych obciążeń ani ustanowić ograniczonych praw rzeczowych na towarze, – oddać towaru do używania osobie trzeciej na podstawie jakiejkolwiek umowy, – przenieść posiadania towaru na osobę trzecią.

§5 DOSTAWA, RYZYKO, SIŁA WYŻSZA

 1. Umowę uważa się za wykonaną przez Dostawcę z chwilą wydania towaru lub z upływem terminu ustalonego dla jego odbioru, gdy towar w tym terminie nie został odebrany.
 2. Dostawca dołoży należytej staranności, aby zachować potwierdzone przez siebie terminy dostawy.
 3. Wydanie towaru Odbiorcy następuje w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, jako miejsce dostawy z tym zastrzeżeniem, że osoby czynne w lokalu, uprawnione są do jego odbioru chyba, że Odbiorca wskaże w zamówieniu osobę bądź osoby upoważnione do odbioru towaru.

3.1. Nieobecność powyższych osób w miejscu dostawy, skutkować będzie naliczeniem opłat związanych z czasem oczekiwania na ich przybycie, a w przypadku, gdy czas oczekiwania przekroczy 120 minut, Dostawca ma prawo unieważnić zamówienie i dodatkowo obciążyć Odbiorcę kwotą równą wartości nieodebranego towaru oraz kosztów poniesionych strat w tym transportu.

 1. Odbiorca może także dokonać odbioru towaru z magazynu dostawcy lub innego miejsca wskazanego przez Dostawcę własnym transportem.

4.1. Odpowiedzialność za towar, Odbiorca przejmuje w momencie wydania towaru z magazynu Dostawcy osobie prowadzącej środek transportu Odbiorcy bądź innej osobie pisemnie wskazanej przez Dostawcę w zamówieniu.

 1. Odbiorca zobowiązany jest przy odbiorze, do zbadania towaru pod względem asortymentowym, ilościowym oraz, o ile jest to możliwe jakościowym (jeśli nie jest możliwe przy odbiorze, Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość towaru w terminie 3 dni od momentu jego dostarczenia).

5.1. Odebranie towaru bez jego zbadania uważane będzie za potwierdzenie braku wad widocznych towaru.

 1. Dostawca, wydając Odbiorcy towar, przekaże mu ponadto wszelką dokumentację (w tym techniczną, instrukcje, kartę gwarancyjną urządzenia) związaną z towarem.
 2. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Dostawcę bądź Odbiorcę nastąpiła wskutek siły wyższej, stronom nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej należą m. in. niezawinione przez Dostawcę przerwy w funkcjonowaniu zakładu produkującego dany towar, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, wojna, klęski żywiołowe, strajki, blokady dróg i inne sytuacje uniemożliwiające spełnienie świadczenia przez Dostawcę bądź Odbiorcę.

§6 REKLAMACJE, RĘKOJMIA, GWARANCJA, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Na dostarczone towary fabrycznie nowe, Dostawca udziela rękojmi i 12-miesięcznej gwarancji.
 2. Odbiorca zobowiązuje się do przechowywania, stosowania i użytkowania towaru w warunkach odpowiednich dla rodzaju towaru dostarczonego przez Dostawcę. Odbiorca oświadcza, że zna warunki przechowywania, stosowania i użytkowania towaru, które są udostępnione w kartach technicznych.
 3. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych towaru, o ile został on zbadany przy odbiorze (badanie powinno być potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem), a Odbiorca zgłosi Dostawcy stwierdzone wady fizyczne pisemnie w terminie 3 dni od ich wykrycia.

3.1. Pisemne zgłoszenie wad fizycznych powinno zawierać:

1) Dokładne określenie dostarczonego towaru (nazwy, typu, numeru katalogowego, numeru seryjnego),

2) Opis wady,

3) Podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Odbiorcy.

3.2. Niezgłoszenie widocznych wad fizycznych towaru w terminie, powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji, w zakresie tych wad.

3.3. W wypadku uznania zgłoszonych wad fizycznych za uzasadnione, Dostawca przystąpi do ich usunięcia w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia wad. Jednakże w przypadku konieczności wymiany towaru na nowy, termin jego wymiany będzie ustalony indywidualnie i nie może być krótszy niż termin uprzedniej dostawy.

 1. Odbiorca traci uprawnienia wynikające z gwarancji, w przypadku eksploatacji i używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem i dołączoną do niego dokumentacją, wykonywania napraw, zmian lub przeróbek we własnym zakresie lub zlecania ich osobom trzecim, niedokonania przeglądu gwarancyjnego przez Serwis Dostawcy, zmiany, usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych towaru, stosowania materiałów eksploatacyjnych zakazanych bądź niezalecanych przez Dostawcę.
 2. Gwarancją nie są objęte materiały ulegające zużyciu wskutek użytkowania towaru (np. filtry oleju, oleje i płyny, itp.)
 3. W odniesieniu do szkód transportowych, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji, Odbiorca zobowiązany jest zgłosić osobie prowadzącej środek transportu, dostrzeżone naruszenie przesyłki oraz stwierdzić je w protokole, zamieszczając w nim dokładny opis ubytków i uszkodzeń wraz z okolicznościami ich powstania.

Odbiorca jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o wykrytych ubytkach i uszkodzeniach przesyłki za pomocą faksu lub poczty e-mail, załączając kopię protokołu.

 1. W przypadku, gdy otrzymana przez Odbiorcę przesyłka jest uszkodzona, warunkiem możliwości uznania reklamacji przez Dostawcę jest złożenie wraz z reklamacją sporządzonego na tę okoliczność protokołu określającego rodzaj wad i ilość wadliwego towaru.

7.1. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady.

7.2. Reklamacja dla swej ważności wymaga formy pisemnej. W reklamacji Odbiorca wskazuje: numer zamówienia, numer faktury VAT, datę dostawy, ilość i rodzaj reklamowanego towaru i rodzaj wad.

7.3. Reklamacja uznana przez Dostawcę, zobowiązuje go do niezwłocznego usunięcia wady lub jeśli to możliwe, wymiany towaru na nowy.

7.4. Dostawca może wstrzymać się z realizacją roszczeń Odbiorcy z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za uszczerbki poniesione przez Odbiorcę w wyniku normalnego zastosowania.

8.1. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad towaru jest ograniczona do wysokości wartości netto reklamowanego towaru.

8.2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem lub użytkowaniem towaru, za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich, także w przypadku, gdy Odbiorca lub osoba trzecia dokonali zmian w towarze. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku zastosowania przez Odbiorcę dostarczanego towaru niezgodnie z jego technicznym przeznaczeniem.

8.3. Odpowiedzialność Dostawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych itp.

8.4. Odbiorca pozbawiony jest uprawnienia do żądania odszkodowania od Dostawcy za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem, za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Strony będą dążyć do rozstrzygania w drodze porozumienia sporów wynikających bądź pozostających w związku z umowami zawartymi na podstawie niniejszych OWS. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 2. Do każdej umowy, na mocy której Dostawca dokona sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze OWS, jeżeli Odbiorca w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią.
 3. W kwestiach nieunormowanych niniejszymi OWS zastosowanie mają przepisy KC i inne bezwzględnie obowiązujące.

SIRENA Diving
Wojkowice, 01 maja, 2015

Wakacje życia

Niezapomniane, jedyne wakacje Twojego życia. Wspaniała przygoda, urokliwa przyroda i tchnienie historii.

Zobacz dalej

© 2024 SIRENA Diving Wszystkie prawa zastrzeżone

Zarządzanie stroną
selveco